ab 26.11.2018                                       

                                                          

 ´                                                                       geschlossen    !        

 

                   

 

                                 

                   

              

         

                            

                 

                                                                   

                                                                      

                                                                  

 

                           

                                                                

                                                             

                                                   

                                                                                                    

 

       

                                                                            

                                                            

                                                                

                                                     

                                                                       

                                                  

                                                

                                                         

                                                                 

                                                   t 

                                                   

                                                    

                                                       

                                                   

                                                                  

                                                           

 

                                                             

                                                                               

                                                                                                                                                 

                                                                     

                                                                              

                                                                     

                                                                              

                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                               

                                                                             

 

                                             

                                                    

 

 

                                                                

                                                       

                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                                          

                                                      

                                                      

                                          

                                                          

                                                 

                                                                

                                                          

 

 

                                                       

                                                            

                                                       

 

                                                

                                                                    

 

      

 

 

                                                              

 

                                                              

                                                                      

                                                    

                                   

                                                        

 

                                                                                                                                 

                                                                                  

                                                                              

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                        

                                       

                                               

                                                                           

                                                   

                                                            .

                                              

 

 

 

 

                                                                    

                                              

           

  

                                            

 

                                                              

                                                                    

                                                      

 

                                                                        

 

                                                       

                              

                                    

                                  

                                         

                                                  

                                     

                                              

                                        

                                                   

                                                  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                           

                                 

 

 

 

                                               

 

 

 

                                                                                                 

                                                        

                                        

                                                                     .

                                                    

                                                                    

                                        

 

 

                                         

                                                              

                                                       

                                                

                                                    

                         

 

                      

 

                                         

 

                                        

                                                   

                             

                                            

                                             

                                                    

                                                    

                                     

                      

                                             

                                              

                     

                     

                     .

                        

                       


                                                  

            

 

                      

 

                                                           

                                                                  

                                                           

                                                                 

                                                         

 

                                                          

                                                                  

                                                              

 

                                                    

 

                                           

                                               

                                                    

       

                                   

                                                            

                                                        

                         :

                           

 

                    

                                                            

 

 

                                                                                                                         

                                                              

 

                                                              

 

                                                       

                                                                

                                                       

 

                                                    

 

                                                     

                                         

                                       

                                                    

 

                                                         

                                                       

                                                                

                                                    

                                                                  

                                              

                                                           

                                                                  

                                                

 

                                               

                                                      

                                                             

                                                  

                                       

                                   

                                                          

                                  

                                              

                                                           

                                                                   

 

                                               

 

                                                             

                                          

                                                          

                                                           

 

                                                                  

                                                          

                                                                                                                              

 

                                                           

                                                                  

                                                     

 

 

                                                               

 

 

 

                                                            

                                                                     

                                                      

 

 

                                

 

                                                                                                  

                       

 

                                                                                        

                                                   

                                          

 

                                                        

                                                      

                             

                          

                                                   

 

                                                

                                                 

 

                                                     

                                                            

                                                    

 

                                                         

                                                                                                              

 

                                                    

                                       

                                                            

                                                 

                                                                 

                                                                     

                                                                  

                                                                     

                                                                                                                                                                          

                                                                   

                                                                       

                                                         

                                                                      

                                                                 

                                                                       

                                                                            

 

                                                                 

                                                                   

                                                                                                                                  

                                                                                                      

    

                                                    

                                      

                    

                      

                            

                                                   

    

                                                             

                                                      

                                                               

                                                   

 

 

                                                           

                                                                 

                                                                 

                                                            

                                                                    

                                                                

 

                                                

                                                                 

                                                              

                                                         

                                                                  

                                                                    

                                                                        

       

           

                                                            

                                                        

 

              

 

                                                              

 

                                                         

                                                             

                                                    

                                                    

 

                                 

 

 

 

 

                       

 

 

                                                               

 

 

 

 

                                                   

                                                           

                                                     

                                                         

                                                         

 

 

                                                      

                                                         

                                                            

                                                    

                                                    

                                                          

                                                     

                                                          

                                                

 

                                                        

                                           

                                                           

                                                   

                                             

                                                      t

                                              

                                                 

 

 

 

                                               

                                                

                                                          

                                                       

                                                

 

                                                      

                                                  

                                                           

                                                   l

 

 

                                                           

                                                     

                                                 

                                                     

                                                   

 

                                                      

                                                 

 

 

                                        

                                        

                                

 

                                                                  

                                                                       

                                                                    

                                                                             

                                                            

                                                                             

                                                                       

                                                                       

                                                                    

                                                                             

                                                                       

                                                                          

                                                                

                                                               

                                                                      

                                                                         

                                                                         

                                                                           

                                                                 

                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                         

                                                                

                                                                                              

                                                               

                             

                                                   

                

                                                                        

 

                                                                            

 Es freuen sich auf Ihren Besuch: Christa und Walter Bäcker mit Team

 

                                                                            

                            

                                                                

                                                                     

                                                            

                                     

                                                                      

                                                               

                                                                          

                                                                   

                                                                   

                                                           

                                          

                                                              

                                                                        

                                                              

 

                                                           

                                                        

                                                                  

                                               

 

                                                             

                                                              

                                                                                                       

                                                         

                                                        

 

                                                                                          

 

                                                 

                      

                                                       

                       

                                                                  

                         

                                         

 

                                          

 

                         

                                   

                                               

                                                 

                                                 

                               

                                             

                                                

                                                   

                                                 

                                                         

                                                               

                                                                         

                                                               

 

 

                                                               

                                                                     

                                                              

                                                            t

                                                              

                                                                                  

                                                                    

                                                                     

                                                                  

                                                                          

                                                        

                                                                          

 

                                 

                                                           

                                                             

                                                                            

 

                                           

                                    

                                                         

 

                                  

                        !

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                                 

 

                                   

                                        

                                       

 

                                         

                                          

                                         

 

                                      

 

                                          

                              

                               

                           

                               

                               

 

                                               

 

                                

 

                                                    

                                        

                                      

        

                    

 

                           

                        

                                                         

 

                           

                           

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                  

:  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

     

     

     

 

übrigens w:ir haben auch Gästezimmer !

            Christas bekanntes Frühstück

für 2 Personen und einer Übernachtung

                            69,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Es freuen sich auf Ihren Besuch :

Christa und Walter Bäcker .

 


 

!

 

 

 

 

                              

                                

                               

                            

                                                       

                           

 

                             

 

 

                      

                            

                        

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

   

                                                                                          

   

 

 

      

            

     

 

                   

                      

       

                  

            

 

 

                  

 

                               

                          

                      

                       

 

                   

                         

                                  

         

           

         

            

          

         

                    

             

                                                            

 

                            

                

                      

 

                                         

                       

                

                              

                                              

 

            

 

 

 

 

 

 

       

 

          

                              

                     

         

 

                            

                                   

                            

                         

                      

                        

                                                  

 

                  

                          

                            

                         

 

        

                       

 

                    

 

                          

                              

                             

 

             

 

           

                          

 

 

 

 

 

                          

                                                                                   

        

          

        

           

                    

     

        

 

 

 

 

                      

                                                           

         

                                                            

                                      

                                                    

 

                   

                                                                    

 

                    

            

                  

 

                  

                   

                                             !

 

                               

                               

                              

                                                                 

                                      

                                    

                                      

                    

 

                               

                                    

                         

                          

 

     

 

                          

                

   

            

 

 

 

                  

 

 

                        

 

                           

 

                      

 

                                 

                  

            

                                  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

Bier- und Weinstube Dorfstüb'l Albersweiler  | info@dorfstuebl-albersweiler.de